Sanitæranlegg

Sanitæranlegg i Drammen og omegn

Sanitæranlegg omfatter rørledninger for forbruksvann til offentlige og private, samt utstyr og innretninger som er tilknyttet disse ledningene. Prosessanlegg, sprinkleranlegg og varmeanlegg regnes ikke som del av sanitæranlegg.

Hvordan funker sanitæranlegg

Bruksvannforsyning i et bygg skjer gjennom en stikkledning fra hovedvannledning eller en lokal vannkilde. Stikkledningen må ha en utvendig hovedstengeventil. Inne i bygningen monteres en innvendig hovedstengeventil. Med disse hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen hvis det oppstår vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren kan vannet fordeles i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til tappesteder eller sanitærutstyr via koplingsledninger. Er det flere boliger eller bruksenheter i bygningen, skal det være en stengeventil ved inntaket til hver av disse.

Forskrifter knyttet til sanitær

Forskriftene til plan og bygningsloven, gir bestemmelser som skal sikre en sikker og tilstrekkelig vannforsyning og en betryggende bortledning av avløpsvann. Arbeider på avløpsnettet er også underlagt bestemmelser i forurensningsloven. Den enkelte kommune kan vedta egne bestemmelser. Kommunenes Sentralforbund har laget et reglement som gir utfyllende bestemmelser for sanitæranlegg.

MN Rørleggerbedrift AS utfører alle jobber knyttet til sanitæranlegg i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Hurum og omegn. Ta kontakt for en Gratis befaring!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andre tjenester